• Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków

     • Załącznik do Regulaminu konkursu plastycznego dla uczniów i rodziców
      Szkoły Podstawowej w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków

      pt. „Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków

       

      I Krótkie informacje czym jest LOGO

      Logo to unikalna i charakterystyczna forma graficzna, która prezentuje prosty w swojej formie stylizowany napis, symbol lub inną formę ekspozycji graficznej mającej na celu identyfikację marki lub organizacji społecznej.

      II Zasady tworzenia LOGO

      1. Pros­tota
       Prosty pro­jekt czyni logo łatwo rozpoz­nawal­nym, wszech­stron­nym
       i nieza­pom­ni­anym. Dobre logo przed­stawia coś wyjąt­ko­wego lecz nieprzesadzonego.
      2. Rozpoz­nawal­ność
       Inaczej zapamiętywalność. Taki efekt daje pro­sty ale i sto­sowny projekt.
      3. Pon­ad­cza­sowość
       Logo efek­ty­wne to logo pon­ad­cza­sowe. Stworzone logo powinno zawierać symbolikę rozpoznawalną dla każdego odbiorcy nawet za kilkadziesiąt lat.

      III Wskazówki do wykonania oryginalnego a zarazem wyjątkowego LOGO Naszej Szkoły

      1. Pamiętaj o prostocie - Logo powinno być proste,  jest symbolem, skrótem myślowym. Kiedy zaczyna przypominać wieloelementową ilustrację, traci na sile, przestaje być czytelne i łatwe do zapamiętania.

      Ważne:

      - Prosty symbol i krótki napis.

      - Nie uży­waj wię­cej niż trzech kolo­rów.

      - Nie uży­waj wię­cej niż dwóch kro­jów pisma (Typografii).

      - Logo powinno zawsze wyglą­dać dobrze: małe, duże, w czerni i w bieli.

      - Logo musi być zapamię­ty­walne.

      - Musi być łatwe do przetworzenia na wersję cyfrową.

      1. Wykorzystaj dobrze znane już symbole Naszej Gminy

      - Podstawową bazą tworzenia logo powinno być obecne logo szkoły.

      - Zainspiruj się herbem Gminy Osielsko lub innym dobrze znanym symbolem w środowisku lokalnym.

      1. Logo ma obowiązki - musi realizować cele wizerunkowe. Zanim zaczniesz prace graficzne, koniecznie wybierz jakie zadania stawiasz przed nowym znakiem.
      2. Logo nie tworzymy dla siebie - ma podobać się przede wszystkim odbiorcom.
      3. Tylko jedna rzecz - nie staraj się przemycić w logo każdego pomysłu, który wpadnie Ci do głowy. Skup się na jednej najważniejszej rzeczy, która będzie dominować.
      4.  Logo powinno być uniwersalne. Jeśli na samym początku tworzone przez Ciebie logo będzie na kartce papieru to pamiętaj, że Nasza główna potrzeba to umieszczenie go sztandarze szkolnym w wersji wyhaftowanej jak również stosowanie graficznej wersji na stronie szkoły.
      5.  Zadbaj o strukturę - dobrze zaprojektowane logo wygląda estetycznie dlatego, że opiera się na przemyślanej strukturze. Nawet jeśli gołym okiem tego nie widać, posiada odpowiednie proporcje i ułożone.

       

       

      Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków

      pt. „Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków”

      I. ORGANIZATOR KONKURSU

      1. Organizatorem konkursu „Logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków” jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku.

      II. CELE KONKURSU

      Celem Konkursu jest:

      1. Utworzenie szkolnego logo Szkoły Podstawowej, 

      2. Upowszechnianie idei olimpijskiej,

      3. Promowanie aktywności sportowej, naukowej  i artystycznej w środowisku szkolnym.

      III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

      1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i rodziców szkoły.

      2. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

      3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

      a) Wykonanie przez ucznia przy udziale rodziców pracy plastycznej przedstawiającej propozycję logo szkoły;

      b) Złożenie pracy w Szkole Podstawowej w Osielsku, w terminie do 30.09.2019r. do godziny 14:00

      IV. PRACA KONKURSOWA

      1. Praca powinna spełniać poniższe warunki:

      a) Praca musi przedstawiać wizerunek logo szkoły im. Polskich Olimpijczyków, stworzona przez ucznia samodzielnie lub wraz z rodzicami.

      b) Prace mają zostać wykonane na papierze w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) za wyjątkiem grafiki komputerowej.

      c) Praca powinna zostać wykonana w formacie A4.

      d) Praca powinna zostać podpisana na odwrocie poprzez podanie: imienia i nazwiska uczestnika oraz klasy do której uczęszcza.

      V. PRZEBIEG KONKURSU

      1. Uczestnicy składają prace w ustalonym terminie, tj. do 30.09.2019r. do godziny 14:00.

      2. Prace należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio do koordynatora konkursu – p. Mateusz Brzeziński

      3. Specjalna Komisja Konkursowa powołana w szkole dokona wyboru najlepszej pracy.

      4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone natychmiast po rozstrzygnięciu.

      5. Autorzy zwycięskiej pracy otrzymają zaproszenie na uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Osielsku.

      VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

      Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac biorąc pod uwagę:

      1. kompozycję pracy,
      2. odniesienie do nazwy Szkoły Podstawowej,
      3. oryginalny pomysł i walory artystyczne.

       

      Zwycięzca otrzyma nagrodę, a jego praca będzie jednocześnie projektem logo szkoły.

      Zwycięska praca i dodatkowo prace wybrane przez Komisję Konkursową, zostaną zaprezentowane na uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Osielsku.

      VIII. PRAWA AUTORSKIE

      1. Zwycięzca zobowiązuje się do udostępnienie w stosunku do Organizatora praw autorskich odnoszących się do pracy, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania pracy przez Organizatora, który będzie mógł wykorzystać Pracę w całości w postaci logo Szkoły Podstawowej w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków.

      2. Zwycięzca (uczeń i jego rodzice bądź opiekunowie) mogą wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku zwycięzcy utrwalonego podczas uroczystości, w tym ich rozpowszechnianie na stronie internetowej Szkoły i w publikacjach Organizatora.

      XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

       

      *****

      Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora – Szkoła Podstawowa w Osielsku im. Polskich Olimpijczyków wizerunku Zwycięzcy, utrwalonego podczas uroczystości nadania imienia na stronie internetowej Szkoły oraz w publikacjach Organizatora w celu informowania o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach.  Zgoda jest udzielana nieodwołalnie.

      Data                         ________________________________

      Podpis Uczestnika   ________________________________

      Podpis Opiekuna     ________________________________

    • Spotkania z rodzicami
     • Spotkania z rodzicami

     • Dnia 10 września (wtorek) 2019 roku o godzinie 17:00 zebranie rodziców klas 4, a o godzinie 18:00 zebranie pozostałych klas .

      Zapraszamy

     • Bezpieczeństwo uczniów w Szkole Podstawowej w Osielsku

     •     Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów przebywających w Szkole Podstawowej w Osielsku, informujemy:

      • uczniowie, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 8.00 przychodzą do szkoły nie wcześniej jak o 7.45, ponieważ od tej godziny dyżurują na szkolnych korytarzach wyznaczeni nauczyciele. Jednocześnie te dzieci, które zaczynają lekcje później, przychodzą zgodnie ze swoim planem najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji,
      • rodzice, którzy musieli do szkoły posłać dziecko wcześniej proszeni są o przypomnienie, że dzieci mają na lekcje poczekać w bibliotece lub w świetlicy szkolnej,
      • rodzic odprowadzający dziecko do szkoły  jest obowiązany pozostawić je na parterze przy szatniach, do szatni oraz do sali lekcyjnej uczeń idzie już samodzielnie,
      • z kolei od strony basenu uczniowie wchodzą samodzielnie czyli bez rodziców.

      Do budynku „byłego gimnazjum” dzieci są doprowadzane do drzwi i dalej poruszają się już samodzielnie.

      Zwracamy się do Państwa z apelem o przestrzeganie powyższych ustaleń, ponieważ wynikają one wyłącznie z obowiązujących procedur dotyczących bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

    • Opłata za obiady w miesiącu wrzesień
     • Opłata za obiady w miesiącu wrzesień

     • Opłata za obiady w miesiącu wrzesień wynosi 66,50 zł. Opłatę należy uiścić do dnia 10-go każdego miesiąca .

      Nr rachunku bankowego : Bs w Osielsku 92 8142 0007 0308 1174 2000 0003

     • Praca świetlicy szkolnej

     • W roku szkolnym 2019/20 świetlica szkolna czynna jest od godziny 6:00 do 16:30. Jednocześnie informujemy, że świetlica w tym roku będzie tylko działała w budynku szkoły podstawowej (wejście od ul. Centralnej), sala nr P5.

     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20

     • Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20 odbędzie się 02.09.2019 r. Poniżej prezentujemy harmonogram:

      • godzina 8:00 - klasy: 5 - 8
      • godzina 9:00 - klasy: 0 i 1
      • godzina 10:00 - klasy 2 - 4

      Jednoczesnie informujemy, iż dowóz uczniów zaplanowano na godzinę 8:00 i 10:00. W związku z prowadzonymi pracami drogowymi na ul. Karpackiej, nieznacznej korekcie ulegnie rozkład jazdy. To znaczy odjazd z przystanku Niwy ul. Gdańska zaplanowano o godzinie 7:01 i 9:01, odjazd z przystanku Niwy PKS godzina 7:03 i 9:03. Godziny odjazdów z pozostałych przystanków nie ulegają zmianie.

     • Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

    • Międzynarodowy sukces Tymoteusza Bielińskiego
     • Międzynarodowy sukces Tymoteusza Bielińskiego

     • W październiku zostały wysłane prace plastyczne na 49 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Pentel Co., Ltd. oraz Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii oraz Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii.

      Z dumą ogłaszam, że Tymoteusz Bieliński jest laureatem tego konkursu      i za swoją pracę   „The Festival of Plums in Lower Vistula River Valley” otrzymał brązowy medal. Jest to wyjątkowe osiągnięcie, przynoszące zaszczyt  szkole.

                  Tymkowi należą się ogromne gratulacje i podziękowania za promowanie swojej szkoły  w kraju i na świecie.

       

      Barbara Lepsza

     • Wyróżnienie w konkursie "OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS"

     • Z przyjemnością informuję, że prace plastyczne Gabrysi Ziemiańskiej i Aleksa Jankowskiego, przygotowane na tegoroczny konkurs "Obrona cywilna wokół nas" pod hasłem "Działania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych", zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi na wniosek Gminnej Komisji Konkursowej przez Wójta Gminy Osielsko - Szefa Obrony Cywilnej.
               Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję i zapraszam do udziału w kolejnych konkursach.

       Barbara Lepsza

     • „Personifikacja pory roku – Malujemy Wiosnę, Lato”

     • W maju odbył się szkolny konkurs plastyczny  „Personifikacja  pory roku – Malujemy Wiosnę, Lato”.  Fantazja naszych uczniów mile zaskoczyła nauczycieli. Spośród wszystkich prac konkursowych jury wybrało te  najciekawsze.  Zwycięzcami zostali:

      W klasach IV - VI

      I miejsce  - Hanna Zawadka

      II miejsce – Katarzyna Sójka

      III miejsce – Laura Lipińska

      wyróżnienie - Karolina Słupska,  Anna Kalka

      Klasy VII i III gimnazjum

      I miejsce – Marta Manerowska

      II miejsce – Marta Głód

      III miejsce – Martyna Jastrzębska

      wyróżnienie - Ninia Jasiek

      Wszystkim uczestnikom konkursu  serdecznie gratulujemy.

       Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród dla laureatów.

       

      Barbara Lepsza

      Piotr Krakowski

                       

     • Zmiana planu - lekcje skrócone

     • W związku z trwającymi upałami w poniedziałek 17 czerwca oraz wtorek 18 czerwca będą lekcje skrócone wg harmonogramu:

      lekcja 1    8:00-8:30    
      lekcja 2    8:40-9:10    
      lekcja 3    9:20-9:50    
      lekcja 4    10:00-10:30    obiad 10:30-10:50
      lekcja 5    10:50-11:20    obiad 11:20-11:40
      lekcja 6    11:40-12:10    obiad 12:10-12:25
      lekcja 7    12:25-12:55    
      lekcja 8    13:05-13:35  

      Zmiana kursów autobusu szkolnego:

      Przywozy- wyjazd spod szkoły I kurs godz 7:00

                                                           II kurs godz 8:00

      odjazd- spod szkoły  I kurs godz 12:30

                                          II kurs godz 14:00

       

      Informujemy, że świetlica szkolna będzie pracować wg planu - bez zmian.

       

     • Wyniki konkursu MIX matematyczno-przyrodniczy

     • Na początku czerwca zakończyły się zmagania uczniów w trzyetapowym konkursie dla klas 7, 8 i 3 gimnazjum MIX matematyczno-przyrodniczy. W tym roku szkolnym wzięło w nim udział aż 108 osób: 32 z klas 7, 31 z klas 8 oraz 45 z klas 3 gimnazjum.

      Uczniowie rozwiązywali zadania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka, biologia, fizyka, chemia i geografia. 

      Wyniki:

      KLASA 7:

      1. Jakub Dober

      2. Krzysztof Michałek

      3. Michalina Kalka 

      4. Mirosław Tomaszewski

      5. Wiktoria Studzińska

      6. Martyna Jastrzębska

      7. Paweł Złotowski

      8. Mateusz Niemczewski

      9. Dominika Wysocka

      10. Szymon Gierlatka

       

      KLASA 8:

      1. Jan Kuffel

      2. Łukasz Schneider

      3. Aleksander Hęsiak

      4. Anna Jarczewska

      5. Tomasz Sobieraj

      6. Martyna Śmiechowicz

      7. Mateusz Łabuński

      8. Norbert Rolla

      9. Julia Fedder

      10. Oliwia Radtke

       

      KLASA 3 gimnazjum:

      1. Zuzanna Michalska

      2. Martyna Kopeć

      3. Maja Kaźnica

      4. Jakub Bawej

      5. Kacper Golik

      6. Piotr Kostrzewski, Anna Małecka

      7. Marta Kiedrowska

      8. Julia Zawadzka

      9. Eryk Wasielewski

      10. Wiktor Siegmiller

      Wszystkim gratulujemy wytrwałości, wszechstronności i wspaniałych wyników, a laureatom sukcesu.

      Pragnę podziękować nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu konkursu: Renacie Polasik, Mateuszowi Brzezińskiemu, Małgorzacie Wilczyńskiej, Mirosławie Kowalczyk, Marcie Baranowskiej, Joannie Rycio-Sawiełajc, Dorocie Bronikowskiej-Baranowskiej, Marii Wideł, Jadwigi Polackiej i Moniki Góreckiej.

      Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród dla laureatów.

      Zapraszam w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję konkursu.

      Monika Dryja

       

    • Zmiany w kursach autobusu szkolnego
     • Zmiany w kursach autobusu szkolnego

     • Wszyscy uczniowie, którzy w piątki  przyjeżdżają na godz 8:00 do szkoły, w piątek 14.06.2019 przyjadą z godzinnym przesunięciem.

      Na przystanku należy być o  godzinę później.  

      Kursy autobusu szkolnego ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 19.06.2019 

      Wyjazd spod szkoły o godz 7:00 przywozimy kl. - 0,1,7,8

      Wyjazd spod szkoły o godz 10:00 przywozimy kl-2,3, odwieziemy kl 7,8

      Wyjazd spod szkoły o godz 11:30 przywozimy kl - 4,5,6 odwozimy kl. 0,1

      Pozostałych odwozimy o godz 14:00

     • Projekt uDOSTĘPniacze

     • Nasza szkoła bierze udział w projekcie uDOSTĘPniacze.

      W związku z tym ogłaszamy KONKURS!

      Poszukujemy maksymalnie 10 osobowego zespołu uczniów do wzięcia udziału w projekcie uDOSTĘPniacze!

      Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową. Projekt ten można wykonywać także podczas wakacji:)

      Zgłoszenia przyjmuje pedagog szkolny: Agnieszka Węsierska

      W przypadku wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu z panią Agnieszką.

     • Podziękowania Koła Misyjnego

     • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

      lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

      lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                             Jan Paweł II

       

      DZIĘKUJEMY

      DLA WSZYSTKICH DZIECI, RODZICÓW I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

       

      Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa była realizacja naszych celów i zamierzeń.

               W imieniu Szkolnego Koła Misyjnego wyrażamy głęboką wdzięczność za złożone dary na Misje, za ofiarną pomoc i życzliwość.

                                                           Członkowie koła wraz z opiekunem

       

      Zebraliśmy 40 kg artykułów drogeryjnych: (szczoteczki do zębów, grzebienie, pasty do zębów, mydła, płaszcze przeciwdeszczowe, piłki plażowe itp… Zostały już wysłane paczki do naszej zaprzyjaźnionej Misji w Mapikone – Madagaskar. Jeszcze raz dziękujemy.

    • Mistrz Ortografii
     • Mistrz Ortografii

     • Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”

      24 maja br. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”. Był on skierowany do uczniów klas 3 SP.

      Zwycięzcami zostali:

      I miejsce - Oliwia Kawecka

      II miejsce - Karolina Flinik, Malwina Nowacka oraz Igor Abramczyk

      III miejsce - Paulina Dragunowicz oraz Michał Ługowski

      Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję i życzę sukcesóww kolejnych ortograficznych zmaganiach.

      Organizator konkursuMałgorzata Ziemińska

       

    • „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem”
     • „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem”

     • W dniu 7 września br. z najmłodszymi uczniami naszej szkoły spotkali się policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Spotkaniu towarzyszył Polfinek, czyli  maskotka kujawsko- pomorskiej policji. Pierwszoklasiści wspólnie z Polfinkiem i funkcjonariuszami przećwiczyli swoją wiedzę na przejściu dla pieszych przy szkole. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik w ramach akcji otrzymał elementy odblaskowe. Dziękujemy Policjantom i Polfinkowi za bardzo pouczające spotkanie.

      Małgorzata Ziemińska