• Regulamin Szkolnego Festynu z okazji Dnia Dziecka

     • Załącznik numer 1

      REGULAMIN SZKOLNEGO FESTYNU

       Z OKAZJI DNIA DZIECKA-5 czerwca 2018 rok

       

      §1 Postanowienia ogólne

       

      1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

       

      Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),

      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

      Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

      i   higieny  w publicznych i     niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

       

      2.  Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym  odbywa się festyn.

      3.  Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

      4.  Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

      5.  Osobami  odpowiedzialną za organizację  festynu  są koordynatorzy: Ewa Delwo-Dobrowolska, Monika Michna oraz Lucyna Leszczyńska.

      6.  Organizatorem festynu jest: Szkoła Podstawowa w Osielsku- Dariusz Jachowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji-Żanetta Kaźmierczak.

       

      §2 Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

       

      1.  Festyn ma charakter zamknięty. Prawo wstępu mają: dzieci z przedszkola mieszczącego się w Szkole Podstawowej w Osielsku z opiekunami, uczniowie Szkoły Podstawowej  w Osielsku (klasy 0-6) wraz z wychowawcami, rodzicami pełniącymi rolę opiekunów, wolontariusze, zaproszeni przez organizatora goście.

      2.  Wstęp na festyn jest bezpłatny.

      3.  Osoby małoletnie uczestniczą w festynie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

      4.Rodzice pełnią opiekę na podstawie Deklaracji Opiekuna Festynu i zobowiązani są do rzetelnego wykonywania zadań  i obowiązków.

      5.Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby znajdujące na terenie imprezy

       zobowiązane są:

       -zachowywać się w  sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie

      -stosować się do zaleceń organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku

      Należy wykazywać taką kulturę, aby godnie reprezentować szkołę.

       

      6.  Zakazuje się:

      a)wchodzenia na nawierzchnię służącą do gry w baseball. Poruszamy się tylko po murawie boiska  wraz z przydzielonym opiekunem.

      b)wchodzenia za urządzenia dmuchane (od tyłu).

      c)opuszczania terenu festynu bez zgody opiekuna/wychowawcy.

      d)wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

      e) niszczenia mienia , stanowiącego własność organizatora ,właściciela obiektu oraz  naszych partnerów.

      7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu w trakcie trwania festynu (zaleca się nie  wnoszenie  na teren festynu komórek i innych wartościowych przedmiotów).

      8. Na terenie obiektu można korzystać  z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych (toalet), wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

      -chęć skorzystania z toalety każdorazowo zgłaszamy opiekunowi

      -dbamy o porządek w toaletach i na terenie całego obiektu

      9. Śmieci i inne odpady wrzucamy do wystawionych worków lub pojemników na śmieci.

      10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy natychmiast powiadomić  opiekuna , osoby bezpośrednio zagrożone oraz organizatora i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmują osoby odpowiedzialne za festyn-Organizatorzy.

      11. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie festynu  i jest wyraźnie oznakowany.

      12. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony,  

      a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz  promocyjnych.

      13. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu bezzwłocznie zostaną poinformowani o tym rodzice. W takiej sytuacji organizator może podjąć decyzję o opuszczeniu festynu przez uczestnika.

      14.Za szkody materialne spowodowane w czasie festynu odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

      15. Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej organizatora  

            oraz w punkcie medycznym na terenie imprezy.

      16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

      17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.06.2018 r.

      Inne informacje:

      1.Wychowawcy zapoznają z powyższym regulaminem uczestników imprezy (dzieci w klasach) oraz opiekunów sprawujących opiekę na klasą.

      -wymagane jest pisemne potwierdzenie: Zapoznałem/am  się z regulaminem

      Wielkiego Szkolnego Festynu z okazji Dnia Dziecka i zobowiązuję się do jego przestrzegania (do wglądu u wychowawcy klasy).

      2.Należy zadbać o odpowiednie przygotowanie do festynu: wygodny strój i sportowe obuwie, czapeczki przeciwsłoneczne, napoje w plastikowej butelce itp.

       

      Ad.10 -Regulaminu

      W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia należy natychmiast powiadomić  opiekuna , osoby bezpośrednio zagrożone oraz organizatora i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

      Wytyczne konsultanta  BHP:

      Każdy z uczestników imprezy, kto zauważy najmniejszy pożar zobowiązany jest bezzwłocznie zaalarmować wszystkimi dostępnymi środkami osoby bezpośrednio zagrożone w tym organizatora – koordynatora festynu. Organizator- koordynator festynu wyznacza osoby i podejmuje działania (z zachowaniem warunków bezpieczeństwa) mające na celu ugaszenie źródła ognia - stosując podręczny sprzęt gaśniczy zgromadzony w miejscu wyznaczonym. Organizator festynu lub koordynator powiadamia Straż Pożarną i do czasu jej przybycia kieruje akcją ratowniczą.

       

      Zawiadamiając  Straż Pożarną  tel. 998 należy podać następujące informacje:

      - gdzie się pali (dokładny adres, nazwa obiektu, rodzaj pomieszczenia itp.),

      - co się pali,

      - czy istnieje zagrożenie życia ludzi,

      - podać swoje nazwisko i numer telefonu, z którego nadano zgłoszenie.

       

      1. ! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że
       1. zostało przyjęte. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

       

      WEWNĘTRZNY PLAN ALARMOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

       

      Organizator festynu

               

      Dariusz Jachowski      - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

      Żanetta Kaźmierczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku

                        

       

       Koordynatorzy                             

                        

               Ewa Delwo-Dobrowolska                            

                  Monika Michna                                                        

                  Lucyna Leszczyńska                             

       

       

       

      Zatwierdzono:

      Konsultant BHP:                                Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku

      Mariusz Woźniak                                                  Dariusz Jachowski  

            

      Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                          Żanetta Kaźmierczak

       

      Załącznik numer 2

       

      Klasa ………………                                   Data………………………..

       

      Zapoznałem/am  się z regulaminem Wielkiego Szkolnego Festynu z okazji Dnia Dziecka i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

       

      Zapoznano:

      Czytelny podpis:

      Wychowawca klasy:

       

      Opiekun 1

      …………………………………….

       

      Opiekun 2

      …………………………………….

       

      Opiekun 3

      …………………………………….

       

      Uczniowie:

      Klasa …………….

      1.

       

      2.

       

      3.

       

      4.

       

      5.

       

      6.

       

      7.

       

      8.

       

      9.

       

      10.

       

      11.

       

      12.

       

      13.

       

      14.

       

      15.

       

      16.

       

      17.

       

      18.

       

      19.

       

      20.

       

      21.

       

      22.

       

      23.

       

      24.

       

      25.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec
     • Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec

     • W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE ZBLIŻA  SIĘ KONIEC  ROKU SZKOLNEGO PROSZĘ RODZICÓW I OPIEKUNÓW O KONTAKT  TELEFONICZNY Z P.INTENDENT W CELU USTALENIA KWOTY DO ZAPLATY ZA MIESIĄC CZERWIEC. PROŚBA JEST SPOWODOWANA TYM, ŻE WPŁYWAJĄ NA KONTO OBIADOWE KWOTY ZAOKRĄGLONE, ŻE UCZNIOWIE JEŻDŻĄ NA  WYCIECZKI SZKOLNE ITP.W SPRAWIE KWOTY DO ZAPŁATY  MOŻNA TEŻ NAPISAĆ E-MAILA Z ZAPYTANIEM  POD ADRESEM :

      stolowka@sposielsko.edu.pl.

      PRZYPOMINAM , ŻE NIE KORZYSTAM JUŻ Z E-DZIENNIKA .

      INTENDENT SP W OSIELSKU

    • Praca szkoły w dniu 01.06.2018 (piątek)
     • Praca szkoły w dniu 01.06.2018 (piątek)

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielsku informuje, że dzień 01.06.2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniu tym szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach jej pracy tj.: od godz. 6:00 do 16:30 (budynek byłego gimnazjum). Oddziały przedszkolne pracują zgodnie ze swoim planem zajęć. Sekretariat czynny będzie od godz.: 8:00 do 14.

    • Wypoczynek letni
     • Wypoczynek letni

     • Prosimy o odbiór: "Kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku". Karty można odbierać w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy. Wpłaty za obozy proszę kierować na konto: 92 8142 0007 0308 1174 2000 0003 w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz miejsce wypoczynku (Obóz w Bożenkowie lub Obóz w Poroninie). Odpłatność za uczestnictwo dzieci wynosi odpowiednio:

      • Obóz Bożenkowo - 400 zł
      • Obóz Poronin - 900 zł

       

    • Dzień Matki u przedszkolaków
     • Dzień Matki u przedszkolaków

     • Dnia 25 maja 3- latki świętowały Dzień Matki ze swoimi mamami. Dzieci śpiewały piosenki,  tańczyły i deklamowały wierszyki. Wszystkie mamy dostały od dzieci własnoręcznie zrobione upominki i kwiaty, po czym nastąpił wspólny słodki poczęstunek. Na zakończenie dzieci zatańczyły wspólnie ze swoimi mamami oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z tej uroczystości - zakładka Album fotograficzny

    • Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Tropimy wiosnę 2018”
     • Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Tropimy wiosnę 2018”

     • W szkolnym konkursie fotograficznym „Tropimy wiosnę 2018” udział  wzięło 41 uczniów z klas 4-7 i gimnazjum.  Po burzliwych naradach komisja konkursowa wyłoniła  20 laureatów konkursu i postanowiła przyznać wyłącznie 1 miejsca.  Wystawę zdjęć wykonanych przez naszych uczniów można obejrzeć na dużym holu w SP.  Sponsorem nagród  w konkursie jest Rada Rodziców. Laureatom serdecznie gratulujemy!

      Tytuł laureata konkursu fotograficznego  „Tropimy wiosnę 2018”  zdobyli następujący uczniowie:

      Klasa 4

      Alicja Jankowska

      Piotr Lipski

      Michał Tuszyński

      Natalia Horst

      Wiktoria Zabłocka

      Mateusz Tobiasz

      Aleksandra Winiecka

      Melania Kielczyk

      Klasa 5

      Zosia Russ

      Oliwia Czajkowska

      Aleksander Konieczka

      Kamila Zientara

      Paula Kropińska

      Klasy 6

      Natalia Marciniak

      Marta Grzesiak

      Krzysztof Michałek

      Klasy 7

      Karolina Zielińska

      Zosia Wachowiak

      Marianna Szychowiak

      Gimnazjum

      Alicja Jarmocik

      Prace laureatów można zobaczyć w zakładce Album fotograficzny

      Organizatorzy konkursu: Barbara Lepsza i Ewa Sójka

    • Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym o Św. s. Faustynie Kowalskiej
     • Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym o Św. s. Faustynie Kowalskiej

     • Zakończyły się zmagania w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym o Św. s. Faustynie Kowalskiej - życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski. Konkurs zorganizowany został przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, pod patronatem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Miło poinformować, że uczennica Gimnazjum Martyna Lewandowska uzyskała tytuł laureata. W nagrodę pojedzie na pielgrzymkę do Rzymu!!

      Gratulujemy!

    • Wyniki konkursu - Bezpieczny Internet
     • Wyniki konkursu - Bezpieczny Internet

     • KONKURS INFORMATYCZNY

      W KATEGORII KLAS I-III ZWYCIĘŻYLI:

      KLASY I

      I MIEJSCE:

      CHRACEWICZ MAJA 1D

      KLASY II

      I MIEJSCE:

      OWCZAREK JULIA 2A

      KIEDROWSKI MACIEJ 2A

      MIGDALSKA ZOFIA 2A

      KOBIEROWSKI BŁAŻEJ 2A

      MICHALAK JAN 2A

      KLASY III

      I MIEJSCE:

      RYCHLEWSKI ADAM 3F

      DZIECIOM, KTÓRE  WYKONAŁY PIĘKNE PRACE NA TEMAT BEZPIECZNEGO INTERNETU SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY SUKCESU!  EWA DELWO-DOBROWOLSKA, BARBARA SZYMAŃSKA

    • Wyniki Gminnego Konkursu Sudoku 2018
     • Wyniki Gminnego Konkursu Sudoku 2018

     • Wyniki Gminnego Konkursu Sudoku 2018

      Kategoria klas I

      I miejsce:  Brudnicki Paweł  SP Osielsko

      II miejsce: Kłosiński Adam  SP Osielsko

      III miejsce: Majtczak Martyna  SP Maksymilianowo

      Wyróżnienia:

      Kruk Agata SP Maksymilianowo

      Kategoria klas II

      I miejsce: Dragunowicz Paulina SP Osielsko

      II miejsce: Szeliga Urszula SP Osielsko

      III miejsce: Kurdziel Anna SP Osielsko

      Kategoria klas III

      I miejsce:  Kortas Alicja  SP Maksymilianowo

      II miejsce: Januszewski Szymon  SP Osielsko

      III miejsce: Kowalek Weronika  SP Osielsko

      Wyróżnienia:

      Kalka Anna SP Osielsko

      Mrozińska Julia SP Maksymilianowo

      Kujawa Dorian SP Maksymilianowo

       

                                                                                                                                     Serdecznie Gratulujemy!

                                                                                                                                   Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Osielsku

                                                                                                                                  oraz organizatorzy:

                                                                                                                                 Ela Cichańska, Barbara Szymańska

      Ewa Delwo-Dobrowolska, Monika Michna

       

      Dziękujemy!

       Pani Dyrektor Małgorzacie Wilczyńskiej i Beacie Kasprzyk

      za wsparcie oraz pomoc w organizacji konkursu.

      Fotorelacja w zakładce Album fotograficzny

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Informuję, że od dnia 15.05.2018 nie można będzie komunikować się z intendentem szkoły przez e-dziennik. Zgłoszenia o nieobecności można dokonać telefonicznie lub przez e-maila: stolowka@sposielsko.edu.pl.

      Dziękuję K.B

    • Konkurs ortograficzny dla kl.3
     • Konkurs ortograficzny dla kl.3

     • Wyniki konkursu ortograficznego:

      I miejsce
      Aleksandra Bawej 3b
      Krzysztof Kosiedowski 3c

      II miejsce
      Zofia Fijałkowska 3a

      III miejsce
      Julianna Kaczmarek 3a
      Maja Czarnecka 3b
      Aleksandra Białek 3c

      Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.
                                                                        Małgorzata Ziemińska

    • Kangur Matematyczny 2018
     • Kangur Matematyczny 2018

     • Miło nam poinformować, że kolejna edycja konkursu Kangur Matematyczny 2018 zaowocowała w naszej szkole wieloma osobami wyróżnionymi:

      Klasa 2

      Migdał Konrad

      Kawecka Oliwia

      Klasa 3

      Modrzyński Fryderyk

      Tuszyński Filip

      Januszewski Szymon

      Krystowczyk Mateusz

      Sójka Kasia

      Adamczyk Paweł

      Fijałkowska Zofia

      Klasa 4

      Kitkowska Jagoda

      Tuszyński Michał

      Jankowski Robert

      Słupski Kacper

      Michałek Łukasz

      Klasa 5

      Januszewski Bartosz

      Jazdon Maciej

      Konieczka Aleksander

      Tomaszewska Amelia

      Mikołap Marcel

      Klasa 6

      Michałek Krzysztof

      Dober Jakub

      Polacki Wojciech

      Kalka Michalina

      Klasa 7

      Hęsiak Aleksander

      Szychowiak Marianna

      Śmiechowicz Martyna

      Klasa  2 gimnazjum

      Golik Kacper

      Klasa 3 gimnazjum

      Jarczewski Jakub

      Wiśniewski Filip

      Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

      Informacja o wynikach pozostałych uczestników u nauczycieli matematyki.

    • Opłata za obiady za miesiąc maj 2018
     • Opłata za obiady za miesiąc maj 2018

     • Opłata za obiady za miesiąc maj 2018 wynosi 59,40. U większości  uczniów będzie odliczenie za wycieczki i 20.04.2018 ( dzień wolny od zajęć lekcyjnych). W związku z tym,proszę odliczyć od kwoty 59,40 odpowiednio 3,30 lub 6,60 lub  skontaktować się  z panią intendent 52 3813119 wew.43.
      Wpłat należy dokonywać wyłącznie przez konto bankowe od 02 maja  do 10 maja.

      Bardzo proszę o terminowe wpłaty.
      Przypominam nr konta
      92 8142 0007 0308 1174 2000 0003    w tytule   imię  i nazwisko dziecka.

      Intendent.

    • LIGA ZADANIOWA – rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej.
     • LIGA ZADANIOWA – rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej.

     • 28 kwietnia, w sobotę odbył się etap kuratoryjny wojewódzkiego konkursu Liga Zadaniowa. Jaś Kuffel został laureatem tego konkursu, a Martyna Śmiechowicz i Kajtek Czachorowski zostali finalistami (wszyscy są uczniami klasy 7a).

      Natomiast trzyetapowy konkurs o zasięgu wojewódzkim wyłonił najlepszych, zdobywców I, II i III miejsca. Wśród nich jest aż 11 uczniów naszej szkoły:

      I miejsce: Kajetan Czachorowski 7a, Krzysztof Michałek 6b, Jakub Dober 6a,

      II miejsce: Martyna Śmiechowicz 7a, Jan Kuffel 7a, Tymoteusz Bojanowski 7c ,Łukasz Schneider 7d, Paweł Złotowski 6a,

      III miejsce: Marianna Szychowiak 7a, Tomek Sobieraj 7c i Olek Hęsiak 7b.

      Możemy być dumni z uczniów reprezentujących naszą szkołę, którzy włożyli ogromny wysiłek w przygotowanie do konkursu. Gratulujemy!

                                                                                                                            H.M.